Ett Hållbart Växjö som växer

2021

Miljön: ett ansvar hos oss alla

Vi bedriver ett systematiskt miljöarbete i enlighet med Svensk miljöbas standard för miljödiplomering. Den största miljöpåverkan bedöms komma från avfall, energi, nyproduktion och underhåll. Vårt miljöarbete omfattar alla i vår verksamhet; från ägare och anställda till hyresgäster, entreprenörer och leverantörer. Krav i upphandlingar och uppföljning av inköp är därför viktigt.

Avfallshantering

Trygghet och trivsel i och omkring våra miljöhus är något vi ständigt strävar efter. Vi vill göra det lätt att göra rätt med tydlig sorteringsinformation för våra hyresgäster. Grovavfall som dumpas i våra områden är en utmaning som skapar merarbete för vår verksamhet och vi utreder ett samarbete med SSAM (Södra Smålands Avfall & Miljö).

Den totala mängden insamlade förpackningar och tidningar ligger på ungefär samma nivå. Vi ser att pappers- och plastförpackningar ökar, vilket vi tror är en följd av en ökad internethandel. Övriga fraktioner minskar något. Uppgifter om mängder på restavfall och matavfall har vi inte tillgång till idag vilket gör det svårt att dra slutsatser om sorteringen blivit bättre eller sämre totalt sett.

Återbruk av byggmaterial är ett sätt att minska resursuttag och avfallsmängder. Att laga istället för att byta ut är något vi gjort länge, men återbruk i större skala har vi än så länge inte kommit så långt med. I kvarteret Ansgarius har en återbruksinventering gjorts för att identifiera vad som kan vara möjligt att återbruka inom egna verksamheten men också vilka produkter som är möjliga att sälja till andra. På kv Drotsen återbrukades teglet vid takbyte genom att ta ner, tvätta och lägga tillbaka takpannorna.

Växjöbostäder har deltagit i ett projekt tillsammans med SSAM kring behovsstyrd avfallstömning. Sensorer i kärlen skickar information och tömning görs när kärlen fyllts till en viss nivå. Projektet är avslutat med gott resultat. SSAM kommer fortsätta driva arbetet med behovsstyrd tömning i samråd med fastighetsägare.

Insamlingsboxar för kläder och textil finns på fem platser i våra områden. Genom ett samarbete med Human Bridge går insamlat material till återbruk eller bistånd. Vi slipper på sätt även hantera detta som restavfall i våra miljöhus. Totalt under 2021 har 9,4 ton (2020: 9,6 ton) textil samlats in.

Energi och klimat

Vår verksamhets påverkan på klimatet och behov av energi är viktiga aspekter inom vårt arbete mot förbättrad ekologisk hållbarhet. Ett viktigt verktyg för oss inom detta område är Allmännyttans Klimatinitiativ.

Inom klimatinitiativet samlar vi krafter med 186 andra allmännyttiga bostadsbolag för att nå vår gemensamma målsättning: att effektivisera energianvändningen med 30 procent fram till 2030. Växjöbostäder gör detta med utgångspunkt från 2008 och utifrån referensnivån 154,2 kWh per kvm Atemp och år. Efter 2020 kunde vi redovisa ett nyckeltal på 135,7 och under 2021 har vi tagit oss ner till 135,0 kWh per kvm Atemp och år.

I våra nyproduktionsprojekt fångar vi upp viktiga punkter rörande bland annat energi, klimat och inomhuskomfort genom att projektera enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad Silver. Avseende energianvändning går vi steget längre och ställer krav på betygsnivå Guld.

Vi kan och ska vara ett verktyg för kommunen att testa nya och innovativa byggmetoder och driva miljöarbetet inom bostadsbyggandet i Växjö framåt. Träbyggnation är ett gott exempel på där vi varit med och drivit utvecklingen. Fram till idag har vi producerat cirka 550 lägenheter i linje med kommunens träbyggnadsstrategi. Vi fortsätter att utföra nyproduktioner med träkonstruktion, vilket är en viktig faktor i att reducera byggnationernas klimatpåverkan. I förhållande till andra konstruktionsmaterial har trä låga utsläpp i produktionsfasen och bidrar också till att koldioxid som tagits upp av skogen binds under byggnadens livslängd. Vi har även testat att genomföra klimatberäkning i egen regi för ett av våra nyproducerade hus i kvarteret Tunnlandet, för att dra lärdomar inför den nya lagen om klimatdeklarationer som infördes 1 januari 2022.

Energieffektiv och kvalitetssäkrad inomhuskomfort

Under 2021 har vi fortsatt att förbättra våra möjligheter till en energieffektiv och kvalitetssäkrad inomhuskomfort genom att installera temperaturgivare i ytterligare ca 1500 lägenheter. Vi följer med spänning de olika AI-drivna algoritmer som utvecklas och etablerar sig på marknaden avseende optimering av uppvärmningsenergi. Här är vi i utvärderingsfas med förhoppning om att kunna bredda användningsområdet för denna typ av tjänster framöver.

I takt med att de fastighetstekniska systemen och de byggtekniska konstruktionerna blir mer energieffektiva riktar vi också fokus mot ett ökat energimedvetande inom vår verksamhet och inom våra bostäder. Under 2021 genomförde vi en vattensparutmaning med våra hyresgäster, där vi sporrade och gav tips på hur en med enkla knep kan hushålla med vatten. Vi uppmätte imponerande resultat i våra fastigheter där hyresgästerna debiteras för deras faktiska användning, här uppnåddes en besparing på 11 procent jämfört med användningen under föregående år. Vi ser positivt på att fortsätta involvera och engagera våra hyresgäster inom energi- och klimatarbetet.Verksamheten är fossilbränslefri så långt det är möjligt. De fossila bränslen som används är för att tanka gasfordon med bensin, del av maskiner och fordon i yttre skötsel och i några fall där HVO inte funnits tillgängligt.

Avfall

(kg/lägenhet exkl. rest- och matavfall)

Tidningar: 19
Pappersförpackningar: 42
Ofärgat glas: 12
Färgat glas: 12
Plastförpackningar: 16
Metallförpackningar: 4
Totalt: 105 kg/lgh

Koldioxidutsläpp

ton

2017: 1325
2018: 2198
2019: 1808
2020: 23
2021: 23

Vattenförbrukning

m3/m2 BOA/LOA

2017: 1,34
2018: 1,36
2019: 1,34
2020: 1,43
2021:
1,41