Växjöbostäder i korthet och om års- och hållbarhetsredovisningen

2021

Växjöbostäder i korthet

Växjöbostäder är ett kommunägt bostadsbolag i Växjö. Vi erbjuder ett varierat utbud av välskötta lägenheter i både stadsnära och naturnära boendemiljöer. Med ett aktivt miljö- och samhällsansvar är vi en viktig del av en hållbar utveckling i Växjö. Vår engagerade och kunniga personal arbetar för att våra hyresgäster – oavsett behov eller fas i livet – ska trivas och må bra i sin bostad.

Växjöbostäder AB är ett helägt dotterbolag till Växjö Kommunföretag AB, organisationsnummer 556602–4641. Båda bolagen har sitt säte i Växjö kommun. Växjö Kommunföretag AB ägs till 100 procent av Växjö kommun. Växjöbostäder AB är anslutet till Sveriges Allmännytta, arbetsgivarorganisationen Sobona samt till Allmännyttans inköpscentral HBV Husbyggnadsvaror. Växjöbostäders VD är ledamot i HBV:s styrelse sedan 2015.

Vår vision: Sveriges bästa hyresvärd!

Växjöbostäder i siffror

Group

15 100

(2020: 15 150 personer)

Folkbokförda i vårt bestånd

Group 2

9 081

(2020: 9 065 st)

Antal bostäder

Stroke 305

2 137

(2020: 2 137 st)

Antal studentbostäder

Group

603

(2020: 602 st)

Antal lokaler

Group

36 246

(2020: 52 811 kvm)

Lokaler kvm

Group 4

100

(2020: 99 st)

Antal medarbetare

Group 3

34

(2020: 25)

Nybyggnation färdigställt under året

Group

695 226 Tkr

(2020: 684 495 Tkr)

Nettoomsättning

Group 3

140 082 Tkr

(2020: 134 899 Tkr)

Vår affärsidé

Läs mer

Vi gör det lätt att bo & leva för våra hyresgäster: Om hur vi skapar boendemöjligheter för alla och arbetar för att ha de mest nöjda hyresgästerna i Sverige

Läs mer

Vi skapar attraktiva boendemöjligheter där du trivs och utvecklas: Vi beskriver hur vi arbetar för att skapa vardagstrygghet.

Läs mer

Vi medverkar till ett hållbart Växjö som växer och utvecklas: Vår största miljöpåverkan är genom vårt äldre befintliga bestånd och när vi bygger nytt

Läs mer

Om års- och hållbarhetsredovisningen

Det här är den kombinerade års- och hållbarhetsredovisningen för Växjöbostäder AB, organisationsnummer 556935–3534. Redovisningen avser räkenskapsåret 2021 och är upprättad i enlighet med bestämmelserna i ÅRL kap 6. Det här är Växjöbostäders femte hållbarhetsredovisning. I år är andra gången vi gör en digital version. Årsredovisningen i sin helhet hittar du här. Växjöbostäders styrelse har vid undertecknande av årsredovisningen även godkänt hållbarhetsredovisningen.
Varje bolag inom koncernen upprättar sin egen hållbarhetsrapport så denna hållbarhetsredovisning omfattar endast den juridiska personen Växjöbostäder AB. Det är styrelsen som har ansvaret för att hållbarhetsredovisningen tas fram och revisorn som lämnar ett yttrande över att den upprättats. Hållbarhetsdelen börjar här!
Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är grundläggande för vår verksamhet. Vår långsiktighet är avgörande för vår överlevnad och för våra intressenter. 

Våra intressenter

Våra intressenter är våra hyresgäster, medarbetare, politiker, leverantörer, kommuninvånare i stort och media. Våra nybyggnadsprojekt intresserar också andra bostadsbolag, kommuner och i vissa fall även andra länder

Våra intressenter & väsentlighetsanalys

Väsentliga hållbarhetsfrågor

Vi har gått igenom våra väsentliga hållbarhetsfrågor och bedömt riskerna. Arbetet med riskerna beskrivs utförligare under nedan rubriker i rapporten.

Lätt att bo & leva


Rubriker

Boendemöjligheter för alla
Bostadsförsörjning
Rörelse på bostadsmarknaden
Hyresgästundersökning

Mätpunkter

Kötid
Omsättning bostäder
Kundnöjdhet

Väsentliga risker
Långvarigt tomma lägenheter

Attraktiva boendemöjligheter där du trivs och känner dig trygg

Rubriker

Vardagstrygghet
Trygga områden
Vräkningsförebyggande arbete
Trygghetsjour och rondering
Socialt ansvar hos våra leverantörer
Lovaktiviteter
Odling
Digitalisering

Mätpunkter

Antal avhysningar
Sena hyresbetalningar
Störningar

Väsentliga risker
Segregation och socioekonomi 

Ett hållbart Växjö som växer

Rubriker

Bostadsmarknaden
Vår roll i framtidens Växjö – nybyggnation
Marktillgång och byggmarknaden
Stort underhållsbehov i befintligt bestånd
Miljön: ett ansvar hos oss alla
Finansiering av nyproduktion och renoveringar

Mätpunkter

Nyproduktion
Energi och vatten
Koldioxidutsläpp
Avfall

Väsentliga risker
Betydande miljöaspekter i verksamheten är energi, avfall och nyproduktion.

Verksamheten och våra medarbetare

Rubrik

Vår värdegrund
Organisationen
Strategisk kompetensförsörjning
Nöjda medarbetare
Mångfald och jämställdhet
Friskvård, hälsa och rättvisa
Policys på vårt intranät
Social hållbarhet
Uppförandekod för leverantörer
Motverka korruption

Mätpunkter

Medelålder
Könsfördelning
Personalomsättning
Sjukfrånvaro
Frisknärvaro
Anställningstid
Nöjda medarbetare

Väsentliga risker
Mutor och bestickning
Kompetensförsörjning
Förtroenderisker