Verksamheten och våra medarbetare

2021

Socialt ansvar hos våra leverantörer

Växjöbostäder tillämpar Växjö kommunkoncerns uppförandekod. Uppförandekoden syftar till att säkerställa sunda, hållbara affärer och ett ansvarsfullt agerande. Kraven i uppförandekoden utgör koncernens obligatoriska baskrav. Dessa kan sedan byggas på med mer avancerade hållbarhetskrav men med uppförandekoden vill koncernen säkra en hållbar och acceptabel lägstanivå.

Uppförandekoden används i samtliga upphandlingar överstigande 100 000 kronor. Ingen form av korruption, mutor, bestickning, olaglig konkurrensbegränsning eller ekonomisk brottslighet är tillåten. Leverantören ska följa den skattelagstiftning som gäller i landet där verksamheten bedrivs och är skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att innehållet i denna uppförandekod efterlevs, i den egna verksamheten samt så långt som möjligt i leverantörskedjan. Växjöbostäder har rätt att göra kontroller för att försäkra sig om att lämpliga åtgärder är vidtagna.

När det är applicerbart uppmuntras, alternativt kravställs, våra leverantörer att arbeta med mångfald. I vissa fall ställer vi krav på att rekrytera de som bor i vårt bestånd eller människor i arbetsmarknadsåtgärder. I vissa avtal ställer vi krav på att leverantörer ska samarbeta med skolor och erbjuda praktik och lärlingsplatser och vi arbetar för att det ska bli ännu bättre.

Motverka korruption

Vårt mål är att vara transparenta och att alla våra intressenter ska känna sig trygga med hur vårt bolag drivs. Växjöbostäder lyder under Lagen om offentlig upphandling (LOU) och följer dess krav och riktlinjer. Genom uppföljning av avtalstrohet kontrollerar vi varje månad hur stor andel av inköpen som görs med avtalade leverantörer. Avtalstroheten totalt för 2021 låg på 97 procent.

I bolaget finns risker kopplade till mutor vilket kan leda till högre priser, att vi inte får det vi betalar för eller kan skada vårt förtroende. På vårt intranät beskrivs hur vi ser på mutor och hur medarbetare ska undvika sådana situationer. Med grund i våra policys och rutiner har vi en kontinuerlig dialog med samtliga medarbetare genom våra arbetsplatsträffar. Ett koncerngemensamt arbeta med att ta fram en etisk riktlinje pågår och beräknas vara klar under 2022.

Vi är en del av visselblåsarfunktionen som införts i kommunkoncernen. Syftet är att upptäcka och förebygga allvarliga missförhållanden och oegentligenheter. Anmälningar som kommer in går till en extern part för att säkra transparens. Under 2021 har Växjöbostäder inte haft några anmälda incidenter.