Verksamheten och våra medarbetare

2021

Organisationen

Under året har kommunikationsavdelningen och dess funktioner fördelats på ett nytt sätt, vilket även påverkade ledningsgruppens sammansättning då rollen kommunikationschef förändrades och inte längre ingår i ledningsgruppen. Kommunikation slogs ihop med HR-avdelningen och blev HR- och kommunikationsavdelningen där även Kundcenter ingår som en underavdelning. Bostadssociala gruppen flyttades in i Fastighetsavdelningen. I början av året bildades även stabsfunktionen Hållbarhet och digitalisering där kompetenserna energi, miljö, kvalitet, IT och digitalisering ingår.

Andra mindre justeringar har genomförts för att göra specifika arbetsuppgifter och roller effektivare samt nyttja vår kunskap och kompetens på ett ännu bättre sätt. Vi bedömer att vi är väl rustade för att nå våra mål och vår vision. Vi har fyllt vakanser under året och även tillsatt bristkompetenser på projektavdelningen. Vi upplever att vi lyckas attrahera rätt kompetens och vi har haft många sökande och ett bra kandidatunderlag.

Strategisk kompetensförsörjning

Under 2021 har vi fortsatt vårt arbete med att stärka oss som arbetsgivare, genom att jobba aktivt med vår värdegrund och vision. Detta för att vara en attraktiv arbetsgivare, där vi ger befintliga och nya medarbetare förutsättningar för utveckling och engagemang.

Under året har vi tagit fram en arbetsgivarvarumärkesstrategi med aktiviteter för att stärka vårt arbetsgivarvarumärke. Syftet är att synliggöra oss som arbetsgivare genom att berätta hur det är att arbeta hos oss och vad vi kan erbjuda.