Verksamheten och våra medarbetare

2021

Friskvård, hälsa och rättvisa

Vi är en del av arbetsgivarorganisationen Sobona och samtliga våra medarbetare omfattas av kollektivavtal.

Under 2021 har Hälsogruppen arbetat med främjande hälsosatsningar och uppmuntra till att nyttja friskvårdsbidraget. 61 procent av friskvårdsbidraget nyttjandes 2021. Hälsogruppens arbete har gett goda resultat och är uppskattat av de anställda.

Vi har en löpande dialog med våra två lokala fackklubbar, Fastighetsanställdas förbund och Vision. Båda förbunden har aktiva representanter och våra medarbetare uppmuntras att engagera sig.

Utbildning

Det är viktigt att vi hjälper våra medarbetare att hela tiden utvecklas så att vi tillsammans skapar en långsiktighet där vi växer tillsammans. Därmed har vi en avsatt budget för utbildningsinsatser per år. Medarbetaren planerar sin utveckling och möjliga utbildningar i tät dialog med sin chef. En gemensam kompetensutbildningsplan för hela bolaget har skapats i syfte att säkerställa rätt kompetensutveckling kopplat till affärsplanen och individuella utvecklingsbehov. Den gemensamma planen skapar även förutsättningar för en mer kostnadseffektiv och hållbar planering.

Pandemin har till viss del påverkat genomförandet av kompetenshöjande insatser men många insatser har kunnat genomföras digitalt eller på ett smittsäkert sätt. 

Personalomsättning

Vi månar om att behålla kompetens men en viss personalomsättning behövs. Vi strävar efter att ha en stabil och sund personalomsättning mellan 5–10 procent/år. Under 2021 är siffran 6,1 procent inklusive två pensionsavgångar. Personalomsättningen exklusive pensionsavgångar är 4,2 procent. 

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för 2021 ligger på 6,4 procent, samma som föregående år. Pandemin har haft en negativ påverkan på korttidssjukfrånvaron som ökat något från föregående år. Långtidssjukfrånvaron har dock minskat vilket är positivt. Vikarier har täckt upp för frånvaron och vi har kunnat säkerställa en god arbetsmiljö och leverera en bra service till våra hyresgäster trots en relativt hög sjukfrånvaro. Vi håller i vårt kontinuerliga och långsiktiga arbete med främjande och förebyggande insatser för att se en positiv trend med lägre sjukfrånvaro. 

Policys på vårt intranät

Följande policys och rutiner finns tillgängliga på vårt intranät:

  • Arbetsmiljöpolicy
  • Personalpolicy
  • Miljöpolicy
  • Mångfaldspolicy
  • Marknadsföringspolicy
  • Resepolicy
  • Policy för att förebygga och hantera alkohol-, drog- och spelmissbruk
  • Lönepolicy

Social hållbarhet

Den sociala hållbarheten delas in i två delar, mänskliga rättigheter och ansvarsfull arbetsgivare. Inom området mänskliga rättigheter arbetar Växjöbostäder främst med tillgänglighet, trygghet och jämställdhet. När det gäller området ansvarsfull arbetsgivare är huvudfokus att vara en attraktiv arbetsgivare som tar ansvar för alla anställda. I detta ingår att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljöfrågor.